Kwiecień 25 2019 15:54:35

Pomoc prawna

 

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące wiadomości z kategorii POMOC PRAWNA wypełnij formularz...

POMOC PRAWNA

 

---------------------------------------------------------------------

Jednym z wielu  tematów jest ;

Służebność przesyłu

Dotyczy nieruchomości obciążonej urządzeniem przesyłowym (linią
lub słupem wysokiego / średniego napięcia, gazociągiem,
ciepłociągiem , wodociągiem, itp.)

Szanowni Państwo,

W związku z lokalizacją na Państwa nieruchomości urządzeń
przesyłowych (słupów i linii średniego/wysokiego napięcia) informujemy, że
właściciel tych urządzeń jest zobowiązany do unormowania ich stanu
prawnego.
Oznacza to konieczność min. wypłaty wynagrodzenia z tytułu
posadowienia takich urządzeń na nieruchomościach będących własnością
prywatną.

Wynagrodzenie to obejmuje:

wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu (za okres do
   10 lat wstecz od daty wystąpienia z roszczeniem wobec właściciela
     urządzenia przesyłowego)


wynagrodzenie z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności
        przesyłu (płatne jednorazowo, obliczane na podstawie wartości m2
          zajętego gruntu)


odszkodowanie z tytułu utraty wartości nieruchomości
Wszystkie te roszczenia przysługują Państwu, jako właścicielom
nieruchomości, na których zlokalizowano urządzenia przesyłowe (słupy
wraz z liniami, gazociągi, wodociągi, ciepłociągi itp.).


Zajmujemy się profesjonalnym dochodzeniem wymienionych roszczeń
od właścicieli urządzeń przesyłowych. Oferujemy Państwu przeprowadzenie
postępowania, w efekcie którego dojdzie do unormowania stanu prawnego
urządzeń przesyłowych oraz wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu.

W celu omówienia szczegółowych warunków współpracy zapraszam
 
Kontakt:
Jan Szarzec
602292839
jan.szarzec(at)wp.pl


Potrzebne dokumenty:
• mapka zasadnicza, sytuacyjno-wysokościowa oraz ewidencyjna

(wydaje Starostwo Powiatowe);

• aktualny zwykły odpis z księgi wieczystej, potwierdzający prawo własności
nieruchomości lub numer księgi wieczystej – jeżeli jest elektroniczna
wersja (wydaje Sąd Rejonowy);


• zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie
zagospodarowania przestrzennego  i zagospodarowaniu terenu lub ze

Studium Uwarunkowań lub

decyzja o warunkach zabudowy (wydaje Urząd Gminy);


• zdjęcia terenu z widocznymi urządzeniami.

 


Strona główna